AGENDA

AGENDA en  Activiteiten.
 
KERKDIENSTEN
 
(Voor activiteiten rondom de Adventskerk, scrol naar beneden.)

  

Kerkdiensten

Tav de kerkdiensten - houden we ze weer live? - is veel onzeker. Op het moment waarop ik dit schrijf, houden we een enquête onder de gemeenteleden om te zien waar u zich comfortabel bij zou voelen. In ons land lijkt op dit moment het aantal besmettingen weer onrustbarend te stijgen, hetgeen weer tot nieuwe en vooral sterkere maatregelen aangaande samenkomsten zou kunnen leiden.

Eén ding staat vast: we gaan dóór met de kerkdienst, or online, fysiek 'fysiek'. In dat laatste geval zullen we ook zorgen voor een vorm van livestream, zodat de niet bij kunnen zijn de dienst toch kunnen volgen.

Daarom geef ik hieronder toch de agenda van de kerkdiensten weer: wie gaat er voor, wat wordt er gelezen (met een korte toelichting daarop) en eventuele bijzondereheden.

 

6 september 10.00 uur.

Voorganger: ds. Niek Scholten.

Lezing: Mattheus 18,1-20

Nog drie zondagen lezen we door uit Mattheus. Vandaag over 'klein zijn' als wijsheid, als levenswijze. Kom daar maar eens mee aan in onze tijd, waarin alles en iedereen groot, groter, grootst moet wezen. Het is niet dat Jezus dat 'groot' willen zijn niet snapt. Ieder mens wil zich ontwikkelen, morgen 'groter' zijn dan gisteren, een mens wil toch een groei doormaken. Maar die groei is in Jezus 'ogen niet per se uit op' meer 'of' groter in omvang '. 'Probeer maar eens als een kind te worden', raadt hij prikkelend aan.

Dat is dus: weerstand bieden aan de verleiding je maar zo breed en luidruchtig mogelijk te maken. Dat brengt je nergens. Anderen laten struikelen zodat ze languit gaan en jíj groter lijkt? Er is geen groter ‘zonde’ denkbaar, zegt Jezus. 

Mattheus citeert ook de gelijkenis van het verloren schaap, waarbij in zíjn Evangelie de nadruk op het klein zijn van dat ene schaap ligt. Ofwel: juist als kleintje heeft de goede God je zéér wel in het oog!

De laatste regels gaan erover dat groot-zijn ook ligt in gezamenlijkheid: zoek elkaar op en dan, waar twee of drie sámen zijn, is Jezus in hun midden. Dat kan enkel bij je wat kleiner’ maken om ruimte te maken voor de aanwezigheid van de ander!

 

13 september 10.00 uur.

Voorganger: ds. Niek Scholten.

Lezingen: Mattheus 18,21-35

Deze gelijkenis is wel een heel goede illustratie van wat wij wekelijks bidden in het Onze Vader: ‘vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. Een slaaf, die een enorme straf van zijn heer, vanwege zijn schulden, boven het hoofd hing, maar een beroep deed op diens vergevingsgezindheid, werden zijn schulden vergeven. Maar toen hij een medeslaaf tegen kwam die hém iets schuldigs was, kon hij zulke vergevingsgezindheid zelf niet opbrengen.

Wij willen nog wel eens de vraag stellen: ‘Wat komt eerst: vergeven of vergeven wórden?’ Als je dicht bij de gelijkenis blijft, hoor je: dat jou vergeven wordt, gaat aan al het andere vooraf. Ofwel: principieel kunnen wij leven van vergeving. Aanknopend bij het voorgaande gedeelte: er is altijd iemand (‘iets’)  gróter dan wij waar het gaat om liefde en vergeving. Maar als jij dan - zoals in de gelijkenis - je zélf groot maakt (in hardheid en heerszucht) t.o.v. iemand die om jouw vergeving vraagt, dan gaat het gruwelijk mis.

 

20 september 10.00u

Voorganger: ds. Niek Scholten

Lezing: Daniël 1,1-21 en Mattheus 20,1-16

Vanaf deze zondag lezen we uit drie Bijbelboeken die verhalen over de tijd ná de ballingschap. Uit de boeken die in die tijd geconcipieerd zijn dan wel over die tijd iets hebben willen vertellen: Daniël, Ezra en Nehemia. Ballingschap was een noodgedwongen tijd voor bezinning, als je het wat de gedachtewereld en religieuze geestesgesteldheid van de ballingen betreft beziet. Fysiek was het aanvankelijk onder de Assyriërs zware onderdrukking, onder de Perzen werd het allemaal wat lichter. Niet iedereen wilde toen nog terug, er waren er velen die zich ‘verzoenden met het bestaande’, met hun lot en omstandigheden. Wie wel terug wilde, zou in een ‘woest en ledig’ land terecht komen, waar alle beloften waren verkwanseld en dromen stuk gelopen. Hoe bouw je dan iets op, niet alleen fysiek, maar ook geestelijk? Wát herstel je aan geestelijk leven, inspiratie, waarden en normen?

Deze zondag lezen we uit Daniël 1: hier nog met het begin van de ballingschap, maar het gaat erom te laten zien dat er mensen zijn die vanaf het begin principieel waren en in de omstandigheden de rug recht hielden. In élke tijd een uitdaging, dunkt me!

 

27 september 10.00 uur.

Voorganger: ds. Otto Sondorp

Lezing: Daniël 2,1-2a.26-49 en Mattheus 21,23-32

In den vreemde, in ballingschap, wordt ‘onze held’ Daniël erbij geroepen voor een droomuitleg, want de koning heeft gedroomd. Het doet denken aan de dromen van farao in Egypte, die eveneens door een balling, Jozef, zoon van Jacob werden geduid.

De droom hier gaat over de degeneratie van het rijk van de dromende koning: onmiskenbaar zal zijn rijk eens vallen. Ja, állerlei koninkrijken verdringen elkaar op het wereldtoneel en zullen er hun Waterloo vinden.

Over de precieze duiding van alle beelden in deze droom zijn boekenkasten vol geschreven. Maar de boodschap is duidelijk: geen macht is voor eeuwig en dat zou de machtsáánspraken van heersers moeten relativeren. Alleen God en zijn liefde en recht zijn eeuwig.

Overigens is dat een les die de duider - Daniël - uit zijn eigen geschiedenis van dat piepkleine koninkrijkje Juda en Israël al kent. En de ballingen zullen deze kennis ook in hun hart moeten meedragen als ze weer terug mogen voor een wederopbouw.

 

4 oktober 10.00 uur, Israëlzondag,

Voorganger: ds. Niek Scholten.

Lezing: Daniël 6,1-29 en Mattheus 21,33-43

Een bekend verhaal, waar toch niet vaak aandacht aan wordt besteed: ‘Daniël in de leeuwenkuil’. Daniël bekleedt in ballingschap inmiddels een hoge functie: één van de drie ‘rijksbestuurders’ die tussen de koning en diens 120 stadhouders in stonden. Hij blijkt dermate getalenteerd in die functie dat de koning overweegt hem als enige ‘onderkoning’ te maken. Zijn ‘concurrenten’ zoeken dan naar zijn kwetsbare plek, een fout waarop ze hem kunnen pakken. Maar die zijn niet te vinden, alleen op zijn godsdienstige overtuiging is hij wellicht te pakken, zo is hun gedachte. Ze leggen een wetsvoorstel, een ‘wet van Meden en Perzen’ aan de koning voor; dat niemand in het Rijk zich met een verzoek tot een andere god of mens mag richten dan tot de koning. Op straffe van de leeuwenkuil. Maar Daniël bidt drie keer per dag, en voilà het dilemma: houd je je aan je principes en overtuiging, ‘blijf je bij jezelf’ zeggen we dan tegenwoordig - maar in de Bijbel gaat het natuurlijk ten diepste om de vraag of je God liefhebt boven alles. Zijn er grenzen aan je loyaliteit aan de samenleving en vooral het ‘systeem’ ervan waarin we leven? Hoe dat voor Daniël afloopt hoort u in de dienst.

 

11 oktober 10.00 uur.

Voorganger: ds. René van den Belt

Lezing: Ezra 1; 3,1-6 en Mattheus 22,1-14

Het boek Ezra begint met goed nieuws: de Joodse ballingen mogen van koning Cyrus terugkeren naar Jeruzalem en zelfs een tempel bouwen. Er komt een oproep voor een ‘noodfonds’ en de eertijds geroofde tempelschat wordt ook geretourneerd. Met naam en toenaam wordt dan in hoofdstuk 2 genoemd wie er allemaal terugkeerden - het gaat om vele duizenden.

In hoofdstuk 3 verzamelt men zich dan na 7 maanden in Jeruzalem, een verwoeste stad was dat in die tijd. Ze bouwen een altaar en vieren voor het eerst in decennia de liturgie en het Loofhuttenfeest. Hoe ongelooflijk ontroerend!

Maar toch worden er nog geen fundamenten gelegd. Er bestaat enige vrees - zo lees je tussen de regels door - voor de ‘omwonenden’, de velen die niét in ballingschap zijn weggevoerd en die hun leven daar in die omgeving in deze decennia zo goed en zo kwaad als dat ging ‘gewoon’ hebben door geleefd. Hoe gaan terugkeerders en achterblijvers met elkaar om? Wat is bij de wederopbouw nu wérkelijk ‘het hart van de zaak?’ Ik moet onwillekeurig denken aan de terugkeer van ballingen en onderduikers na de tweede wereldoorlog en hun wensen voor de wederopbouw van ons land op een vernieuwende wijze, die niet gemakkelijk bij de ‘achterblijvers’ aan kwam.

 

18 oktober 10.00 uur.

Voorganger: ds. Niek Scholten

Lezing: Ezra 3,10-4,5.24-5,5a en Mattheus 22,15-22

De bouw begint hier enthousiast en ook met een hoop emoties, zeker bij hen die wanneer de contouren van de tweede tempel zich aftekenen zich de oude tempel nog levendig herinneren.

Maar dan begint het te wringen: de achtergebleven bewoners van het land willen ook een rol bij deze herbouw, maar daar willen de teruggekeerden niets van weten. De achtergeblevenen werken de herbouw door o.a. intimidatie behoorlijk tegen. Ook schrijven ze de koning dat deze bouwers als hun stad er weer in volle glorie zal staan zich te onafhankelijk en recalcitrant (lees: geen belasting betalen) van de koning zullen opstellen. Het is wat mij betreft gissen wat hen dreef: zouden ze bang zijn voor een door hen bij de teruggekeerden vermoed religieus fanatisme? Het geklik bij de koning mist echter z’n uitwerking niet en de bouw wordt stil gelegd.

Het verhaal eindigt dan (wat ónze perikoop betreft) met de komst van een heuse profeet, Haggaï, die de bouwers uit naam van de Eeuwige begint aan te moedigen. En opnieuw is er dus het dilemma: buigen voor wereldlijke macht versus gehoor geven aan wat God wil (en alle varianten daarop van dien).

 

25 oktober 10.00 uur (zaterdag 24 oktober gaat de Wintertijd weer in)

Voorganger: ds. Niek Scholten

Lezing: Nehemia 7,72b-8,18 en Mattheus 22,34-46

In dit boek, dat over dezelfde situatie gaat, ligt in het ons voorliggende hoofdstuk, de aandacht op de inhoud van het conflict dat zich afgelopen zondagen aftekende: de Tora, de boeken van Mozes wordt voorgelezen en meteen toegelicht. Het onderwijs krijgt hier alle nadruk!

Twee dingen vallen verder op: dat de leidinggevenden aangeven dat het vooral vrolijk, een feest, moet zijn, met goed eten en drinken en alle vrolijkheid van dien. En ten tweede: dat ze - zoals we ook in Ezra al hoorden - het Loofhuttenfeest vieren, zoals dat sinds de dagen van Jozua al niet meer gevierd was. Ik schrik daarvan, dat betekent dat het dus vanaf de intocht in het land (na de uittocht uit Egypte) niet meer zo onderhouden is. Enthousiasme voor godsdienst tempert snel. Dat maakt deze ‘opwekking’ niet minder relevant en hoopgevend, maar tegelijkertijd word je er ook realistisch van. Boeiende kwestie in onze tijd!

 

Eettafel

De Open Eettafel elke woensdag om 12.30 uur. Welzijn Bloemendaal in ons kerkgebouw, kan in september nog niet van start gaan. Maar ik verzeker u dat we er hard aan werken om in deze tijd ook dit samen zijn toch mogelijk te maken. Zodra we er meer van weten hoort u ervan!

Activiteiten - kringen

Er is een flink aantal (Bijbel)kringen in onze gemeente, die goed en op prettige wijze draaien. Het zal in deze moeilijke tijd van de kringen zelf afhangen of ze weer bijeen (durven) komen. We raden ze aan dat in ieder geval in de kerk te doen, in onze zalen is voldoende ruimte om de vereiste afstand te houden.

Henri Nouwen-bijeenkomsten

Deze voor iedereen (per keer) toegankelijke bijeenkomsten, beginnen weer in september. Eens per maand op donderdag van 20.00-21.30 uur, lezen we samen ‘meditatieve’ teksten. Ze zijn niet zozeer op ons intellect gericht als wel op ons hart. Het lezen zelf doen we dan ook in aller rust, aandachtig, in ontmoeting met de tekst en met elkaar, veeleer gesprek dan discussie. Naast teksten van Henri Nouwen zullen we ook van anderen zulke spirituele teksten lezen.

Bijeenkomsten komend najaar: 24 september en 22 oktober steeds van 20.00-21.30 uur.

Locatie: in de Adventskerk.

Meelezen voor de zondag

Bij deze open bijeenkomsten, die u incidenteel kunt bezoeken, lezen we ook dat de zondag erop aan lezingen aan de orde komt. We doen dat in alle rust met alle ruimte voor vragen, gesprek en achtergrondinformatie. De ervaring leert dat de zondagse dienst erdoor aan diepgang en beleving wint.

We doen dit op woensdagmiddag uit aan de betreffende zondag.

Bijeenkomsten komend najaar woensdagmiddagen van 15.30-17.00 uur: 16 september en

14 oktober steeds van 15.30-17.00 uur.

Locatie : in de Adventskerk.