AGENDA

AGENDA - Activiteiten.
 
KERKDIENSTEN

 25 november 10.00u Gedachteniszondag, Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Niek Scholten. Lezing: Openbaringen 7

In deze dienst is er voor een ieder de gelegenheid kaarsjes aan te steken voor overleden dierbaren.

Deze zondag - de laatste vóór de wending van een nieuw begin, dat zich begint af te tekenen in de Advent - gedenken we de levens van hen die ons (in het afgelopen jaar) ontvallen zijn. We noemen hun namen, we steken een lichtje op als teken dat onze herinneringen, onze liefde en de goede God hun levens koesteren. We lezen door uit het boek Openbaringen, nu hoofdstuk 7.

Het onheil wordt hier in de wacht gezet: er worden eerst mensen verzegeld, 144.000, geen exact, beperkend getal, maar een symbolisch uitbreidend en includerend getal. Dat er het getal ‘12’ in voorkomt, het getal van de stammen van Israël, maar dan allemáál, mag symboliseren dat niemand wordt vergeten, niemand verloren gaat.

Het blijkt ‘een grote schare’ te zijn, in het wit, met vredespalmen in hun handen. En ze zingen! Ze zingen van een God die juist hén: al die vergeten en zoek geraakte mensenkinderen heeft gered!      De mensen die ‘uit de grote verdrukking’ komen. En gered van honger en dorst! En het lam, dat zijn bloed (leven) heeft gegeven, leidt hen als een herder naar de waterbronnen en kleren zijn wit gewassen: de modder en het stof waarin ze lagen zijn eraf gewassen, hun onschuld is zichtbaar!

Dat mag allemaal het beeld zijn van wat we onze geliefde overledenen toewensen en onze gevoelens en gedachten omtrent hen mag bepalen.

 

2 december 10.00u, Eerste Zondag van Advent, Dienst rond een Bijbelse figuur: Zacharia

Voorganger: ds. Niek Scholten. Lezing: Zacharia 14,4-9; Lukas 21,25-31; Openbaringen 8.

De naam van deze profeet Zachar-Ja betekent: de Eeuwige gedenkt. Eén van de kernwoorden in alle profetenboeken. Als mensen zich vergeten en verlaten voelen, de weg kwijt zijn, ver van huis zijn     (in ballingschap) dan begint een nieuw begin bij het gegeven dat God niet vergeet maar gedenkt.    Dat is de ommekeer waar we op mogen hopen.

Zacharia staat zelf in die traditie. Hij voorziet een einde aan de ballingschap: de herbouw van stad en tempel. U mag dat behalve historisch óók symbolisch verstaan. ‘Ballingschap’ is het losraken van je wortels, van het land-zoals-je-dat-beloofd-is en van de manier-van leven daar, zoals je die geboden was. Dat losraken - het vergeten wat werkelijk van belang is: de gerechtigheid en de liefde van God - leidt tot ‘vervreemding’. Hoe kom je dan weer thuis, hoe keer je dan weer om op je weg?

De profeet Zacharia zal in onze dienst acte de présence geven en vertellen wat ballingschap is.

Er komt een wending, een keer in deze situatie - dat ‘komen’ is het ‘komen’ uit het woord ‘Advent’. Het komt goed!

 

9 december 10.00u, Tweede Zondag van Advent. Voorganger: ds. Niek Scholten.

Lezing: Maleachi 3,1-4; Lukas 3,1-6; (Openbaringen 10).

Lukas beschrijft de ‘weg bereidende’ rol van Johannes de Doper. Alle obstakels op onze weg om te ontvangen wat God wil geven, moeten uit de weg worden geruimd. Dat kunnen er nog al wat zijn, maar Johannes gaat er volstrekt verrassend mee om. Vanuit de woestijn - waar een mens niets heeft, zelfs geen oriëntatie - preekt hij ‘de doop van de omkeer tot vergeving van zonden’. Dat moet u eens op u laten inwerken. Moralisten als we vaak zijn, verstaan we dit als: ‘zondig niet meer’. Maar dat zegt Johannes juist niet. Hij wijst er juist op dat het mogelijk is dat er nog heel iets anders gedaan wordt met jouw zonden. Dat naast de keuze: óf er mee doorgaan óf er mee ophouden de mogelijkheid geschonken wordt dat ze jou vergeven worden.

De tekst uit Maleachi (door Händel gebruikt in The Messiah) gaat eveneens over de wegbereiding.   Het gaat er daar meer aan toe als ‘van dik hout zaagt men planken’ lijkt het, dan bij Johannes.     Maar wat opvalt, is waarom dat misschien zo is. Die bode van de Eeuwige gaat linea recta naar de tempel, plotseling staat hij daar. In het hart van de eredienst, tussen de gelovigen. En in vers 3 zullen de zonen van Levi - notabene de priesters - gereinigd worden! Niks ‘heidenen’, of ‘ongelovigen’: de gelovigen die het erbij hebben laten zitten - die zullen hier opnieuw de gerechtigheid leren!

 

16 december 10.00u, Derde Zondag van Advent, Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Niek Scholten.

Lezing: Sefanja 3,14-20; Lukas 3,7-18; (Openbaringen 12,1-17).

Aan het eind van het korte profetische boekje aangaande Sefanja, waar hij kritisch tekeer ging tegen ‘koningen als brullende leeuwen’ en ‘rechters als wolven’ en ‘profeten als woordkramers ‘, breekt de zon weer door. Dan is er ook wél een nacht geweest die qua duisternis zijn gelijke niet kent.           Het grofste onrecht liep uit op oorlogen en ballingschap. Het gokken met macht en uitbuiting, vriendjespolitiek en ellebogenwerk, is uitgemond in het failliet van het land. Het volk werd weggevoerd in ballingschap en de profeet verhult niet dat hij dit als een gericht beziet.

Wij vinden zo’n analyse haast onverteerbaar, omdat wij deze redenatie ‘dat onrecht wel moet uitlopen op de ondergang van een samenleving’, veel te consequent ómkeren: dat je dan óók zou moeten denken dat ‘dus’ elke oorlog, elk dal waardoor mensen gaan, wel het gevolg moet zijn van iets wat ze misdaan hebben.’ Maar dat zal de Bijbel nooit zeggen - het eerste wel.

Hoe dan ook - ‘nu’, zegt Sefanja, ‘komt er een einde aan de gerichten over jou’. Er zal een gemeenschap overblijven, een rest ‘ootmoedig en arm’. ‘Zij zullen geen onrecht doen, geen leugen spreken’. En dan is er gejuich, van bevrijde mensen!

 

23 december 10.00u, Vierde Zondag van Advent. Voorganger: ds. Greetje van der Harst

Lezing: Micha 5,1-4a(6); Lukas 1,39-45; (Openbaringen 14).

De profeten die van oudsher in de Adventstijd worden gelezen, spreken altijd van een omkeer.       Die omkeer is tweeledig. Aan de ene kant gaat het om een keer in het ‘lot’ dat Israël heeft getroffen - in hun situatie van ballingschap: ze zullen mogen terugkeren naar hun land. Aan de andere kant gaat het ook om een omkeer in de harten en in de daden. En keer op keer blijken deze twee kanten helemaal samen te hangen: als je je vervreemdt van de beloften en de weg die God in de Tora heeft gedaan en gewezen, raak je - letterlijk - ver van huis. De terugkeer uit ballingschap is dus niet alleen: ‘Hoi, we mogen weer naar huis!’. Het is ook: we keren terug van dié praktijken die ons ‘van de wijs’ hebben gebracht, naar de weg die God ons wijst.

Een nieuw begin ook en Micha maakt dat nieuwe duidelijk door in 5,1 niet ‘Jeruzalem’ aan te wijzen als stad van de koning, maar Bethlehem. Ja, hij wéét wel dat het koningschap bij Jeruzalem hoort. Maar dáár is dat koningschap juist ook zo ontspoord en failliet gegaan. Laten we, zo stelt hij voor, weer in dat kleine Bethlehem beginnen, waar het ooit ook met koning David begon: weet u nog, de kleinste jongen van de acht werd toen tot koning geroepen en gezalfd, de kleine herdersjongen. Het is terug naar de oorsprong en oorspronkelijke zin van de roeping van het koningschap.

En daarom is het dat hij zegt: ‘Maar jij Bethlehem Efrata, te gering om te zijn bij de duizenden van Juda, uit jou zal er een voor mij voortkomen om heerser te zijn in Israël”. Met Kerst zullen we dat nieuwe begin zien.

 

 ACTIVITEITEN

Eettafel

Elke woensdag is er om 12.30u de eettafel van Welzijn Bloemendaal, in ons kerkgebouw. Heerlijk eten en een gezellige tafel. Het gaat om ontmoeting, samen en goéd eten en de eettafel staat open voor iedereen: je hoeft niet van de kerk te zijn en ook niet per se alleengaand. Er is nog plaats voldoende, dus meld u zich aan via Welzijn Bloemendaal!

 Juniortafel voor jongeren uit de kerken van Bloemendaal en Aerdenhout

Drie dominees, die je alle vragen mag stellen die je altijd al hebt willen stellen. Een open tafel waar iedereen welkom is, waar we open staan voor elkaar en waar ook open gesproken kan worden.       Een Juniortafel, want alleen voor jongeren van 15-18 jaar. De predikanten van Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout hebben de handen ineen geslagen om de Juniortafel te organiseren.

Aan tafel het gesprek over wat onze junioren bezighoudt. Ook, juist over onderwerpen die niet zo vaak besproken worden op school, thuis of bij de sportclub. En om het gesprek te voeden is er steeds een thema. We vragen een gast om iets te vertellen of we gaan op bezoek bij een Moskee, een gevangenis of een klooster. En na een seizoen samen optrekken misschien samen op reis, een kampeer- of zeilweekend, een week naar Taizé? Voor de jongeren in de leeftijd van +14-18 komt er een maandelijkse activiteit van Bloemendaal en Aerdenhout samen. Maandelijks een uur onze eigen verhalen, de actualiteit en een Bijbelverhaal, voorafgegaan voor wie dat wil met samen eten.          Met Juup van Werkhoven, Ad van Nieuwpoort en Niek Scholten.

De eerste keer was op 30 oktober, maar alsnog meedoen kan zeker! Reserveer deze data: dinsdagen 27 november, 29 januari, 26 februari en 26 maart, steeds van 18.00-20.00u. (Mail naar juniortafel@kerkpleinbloemendaal.nl of whatsapp naar ds. Ad van Nieuwpoort 06 29 34

 

Vespers in de Adventstijd.

Om de Adventstijd, de tijd van verwachting vóór Kerst, wat bewuster te beleven, willen we in de Adventsweek drie keer een vesper houden in onze kerk. Een vesper is een krot avondgebed, met ruimte voor gebed en verstilling, een korte lezing en muziek.

U bent van harte uitgenodigd om zo de Adventstijd mee te beleven.

Tijd: donderdagavond 6 en woensdagavonden 12 en 19 december van 19.30 - 20.00u.

 

Henri Nouwen-bijeenkomsten

Dit seizoen zijn we begonnen met het bekijken en beluisteren en lezen van preken en teksten van Henri Nouwen. Hij was een theoloog en geestelijke die een briljante wetenschappelijke carrière afbrak om in een leefgemeenschap voor zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapten te gaan werken en wonen. Hij deed daar ongekende en diepe spirituele ervaringen op, die hij deelde in boeken, optredens, interviews en preken. Juist voor wie opgaat in een jachtig leven of zich teveel bepaald weet door de eisen die onze tijd aan mensen stelt, zijn zijn teksten zeer aansprekend.

Er is een DVD waarop drie preken staan die hij gehouden heeft in de Hour of Power. Op 22 november bekijken we de tweede en lezen wat van zijn teksten. We doen dat op een ‘rustige’ wijze: de sfeer van de bijeenkomsten is rustig en aandachtig - niet zozeer discussie, maar een gesprek, een ontmoeting ‘van hart tot hart’. De bijeenkomst staat voor iedereen open, ook als u de vorige niet hebt bijgewoond.

             Bijeenkomst nog één keer in dit najaar: 22 november van 20.00-21.30u.                       Locatie: in de Adventskerk.

 

Opmaat - Meelezen in de Bijbel voor de komende zondag

Al twee keer hebben we op een woensdagmiddag in wisselende samenstelling de Bijbellezing ‘doorgeakkerd’ die de zondag erop aan bod kwam. En wat blijkt? Het mes snijdt aan twee kanten: de predikant krijgt bredere input vanuit de deelnemers en de deelnemers volgen met meer enthousiasme de dienst.

Je kunt in dat ene uur op zondag nu eenmaal niet alles kwijt als dominee. En als kerkganger kun je tijdens de preek ook geen vragen stellen. Op deze middag kan dat wel en daarom bent u daar ook zeer van harte bij uitgenodigd om dat eens mee te maken.  

Eens per maand - met wie maar wil - de lezingen van de zondag daarop met een aantal mensen grondig doornemen: wat is er over de achtergronden te vertellen wat niet in een preek kan én wat zijn úw vragen en opmerkingen bij wat we gaan lezen. We doen dit op de woensdagmiddag voorafgaand aan de betreffende zondag.

Bijeenkomst komend najaar woensdagmiddagen 14 november en 12 december van 15.30-17.00u. Locatie: in de Adventskerk.