KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 24 september 10.00u, 16e Zondag na Trinitatis - voorganger: ds. O. van Dongen

Lezingen (onder voorbehoud): Jona 3,10-4,11 en Mattheus 20,1-16

Eén van de bekende (maar nooit ‘uitgekauwde’) gelijkenissen is die van de ‘werkers in de wijngaard’. Wie de symboliek ervan wil verstaan: het gaat in die wijngaard om de samenleving van mensen, zoals God die bij monde van de oudtestamentische profeten vóór zich ziet. En de ‘werkers’ zijn de mensen die deze samenleving mogen bewerken, er vruchtbaar mogen zijn, liefde mogen opbrengen en gerechtigheid oogsten. Dat is de opdracht voor de werkers - hun roeping - die zeker niet vrijblijvend is, maar je kunt ook weer niet zeggen dat het om ‘moeten presteren’ gaat. Dát mag blijken uit de gelijkenis. Want wanneer er werkers ‘te elfder ure’ komen om nog wat bij te dragen aan de oogst, komen degenen die er de hele dag al zwoegen hen de maat nemen: ‘Dat is toch geen presteren, wanneer je je zo láát aanmeldt!’. Nu, de heer van de wijngaard zal duidelijk maken dat het niet om de prestatie maar om de opbrengst gaat. En die opbrengst is een gezamenlijke opbrengst. Bovendien kun je ook nog bedenken dat de ‘laatkomers’ misschien ook een vorm van ‘opbrengst’ van de roeping zijn! En daar kun je je alleen maar over verheugen!