KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 30 juni 10.00u, 5e Zondag na Trinitatis Voorganger: ds. Pieter Terpstra

Lezingen (onder voorbehoud): Handelingen 11,19-26 en Marcus 5,22-43

Inmiddels is Saulus bij de nieuwe gemeenschap gaan horen en werkt nu evenzeer mee aan de ópbouw als hij tot voor kort meewerkte aan de áfbraak ervan. Hiervóór heeft Petrus Cornelius, een Romein, gedoopt: de nieuwe gemeenschap staat ook open voor niet-Joden, die zich ook niet aan alle voorschriften uit de Tora hoeven houden. Buiten Israël, in de diaspora, komen nu ook niet-Joden tot het hernieuwde geloof. Ondanks de onderdrukking en vervolging na de steniging van Stefanus. De naam van deze eerste diaken zij nog maar eens vermeld: om te horen waar het met dat hernieuwde geloof omgaat: elkaar dienstbaar zijn, de verschillen tussen mensen verkleinen!