Anbi Status

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Aerdenhout
Telefoonnummer: 023-5474612
RSIN/Fiscaal nummer: van de landelijke Protestantse Kek in Nederland: 813 612 809.
NB: in afwachting van een eigen nummer als lokale gemeente

Website adres: www.adventskerk.com
Email: kerkelijkbureau@adventskerk.com

Adres: Achterweg 19
2103 SW Heemstede

Tel. Nr. 023-5474612

Adres kerkgebouw:
Adventskerk
Leeuwerikenlaan 7
2111 HA Aerdenhout
Tel. Nr. 023-5241346

De Protestantse Gemeente Aerdenhout behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut ( kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. ( ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Aerdenhout

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art.3)

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleid

De Protestantse Gemeente Aerdenhout is een actieve en gastvrije Christelijke geloofsgemeenschap, midden in de huidige samenleving. Haar beleid is er op gericht een breed publiek aan te spreken in en rond Aerdenhout. Het is gebaseerd op de geloofsovertuiging dat iedereen behoefte heeft aan geloof en vertrouwen, of die nu met God worden verbonden of niet. Daarom wil de Protestantse Gemeente Aerdenhout zowel mensen raken, als geloof in beweging brengen. Nu eens door generaties met elkaar te laten spreken, dan weer door zich specifiek te richten op een bepaalde doelgroep. De kerk kan in de put zitten, kan bij de put zitten, kan het gevoel hebben dat haar traditie een put is geworden, maar het kan ook allemaal een andere wending nemen en de put kan weer een bron worden. Dan wordt de kerk geen doorgeefluik van wat we geloven, maar wordt zij een gemeenschap van mensen die ieder met hun eigen leven, op eigen wijze, behoefte hebben aan een bron.

De diaconie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het welzijn van onze samenleving. Dit door te zorgen voor mensen in acute nood (armoe, onrecht), met absolute voorrang voor mensen in de eigen gemeente en/of leefsfeer.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de kerkelijk werker, de medewerker kerkelijk bureau, de koster en de organist is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

https://protestantsekerk.nl/th...

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk ( of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Bijgevoegde staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Daarnaast wordt in de jaarrekening verantwoording afgelegd.

Ter informatie kunt u de volgende bijlagen raadplegen:

Jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters.
Jaarrekening 2021 opgesteld door het College van Diakenen.

jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2022 van het College van Diakenen

Begroting 2024 Diaconie   
Begroting 2024 CvK

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een kerkelijke gemeente ook enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten ( zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie( salaris kosters, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.