Ik geef door na te laten

Nalaten aan de Protestantse, Kerk in Actie of de plaatselijke diaconie
Behalve door het geven van giften is het ook mogelijk om de Protestantse Kerk, Kerk in Actie of uw plaatselijke gemeente op te nemen in uw testament. Er zijn diverse opties om na te laten aan de kerk. Als hieronder wordt verwezen naar de kerk kun je daarvoor in de plaats lezen de Protestantse Kerk, Kerk in Actie of jouw plaatselijke gemeente.

Een nalatenschap kan bestemd worden (of een deel daarvan) aan de kerk. Zo wordt ook na overlijden bijgedragen aan de opbouw van de kerk en de gemeente. Nalaten aan een goed doel (in dit geval de kerk) kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Er zijn twee manieren

1) de kerk is erfgenaam
Als (mede)erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal de kerk een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is de kerk niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

2) de kerk krijgt een legaat
Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig, al gebeurt dit in de praktijk vaak wel.

Het benoemen van een executeur
Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Een executeur is degene, die het testament van de dan overledene uitvoert. Dit kan een notaris zijn, maar ook een andere door de overledene daartoe aangewezen persoon, bijvoorbeeld een van jouw kinderen. De executeur is degene die namens de erfgenamen de nalatenschap beheert, schulden betaalt en de belastingaangifte indient. Verkoop van goederen is alleen mogelijk met medewerking van alle erfgenamen of als verkoop nodig is om schulden te betalen. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Kinderen
Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt. Meestal zijn dit de (klein)kinderen en enkele andere goede doelen zoals de kerk. Er zijn ook voorbeelden dat dat kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) geheel of gedeeltelijk worden onterfd. Zij kunnen dan na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. Wanneer je voornemens bent hiertoe over te gaan, is het raadzaam dit goed met de notaris te bespreken.

Goederen
Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan de kerk. Deze worden dan verkocht zodat met de middelen die vrij zijn komen nieuwe bestedingen kunnen worden gedaan. Bijvoorbeeld voor het ondersteunen van een project van Kerk in Actie in het Midden-Oosten. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het beter deze na te laten aan familie of vrienden.

Kortom, als je aan de kerk wilt nalaten, zal dat op de wettelijk vereiste manier moeten gebeuren. Allereerst ga je naar een notariskantoor om een testament op te laten stellen waarin je de kerk benoemd als een van de erfgenamen. Je kunt dit verder specificeren door aan te geven welke bestemming jouw geld krijgt. Je kunt hierbij denken aan Kerk in Actie ten behoeve van Kinderen in de Knel. Vind je het niet nodig om te specificeren, dan zal jouw geld worden gebruikt voor een van de op dat moment lopende projecten. Als je de kerk wilt opnemen in jouw testament is het van belang om de juiste tenaamstelling te gebruiken.

Bijvoorbeeld:

  1. De Protestantse Kerk in Nederland,
  2. Kerk in Actie
  3. Stichting Steun der Protestantse Kerk in Nederland/ Stichting de Zending.
  4. Uw plaatselijke gemeente, bijvoorbeeld de gemeente in Rotterdam-Noord.

(deze informatie is overgenomen van de website van de PKN)